معرفی شرکت

  1. خانه
  2. معرفی شرکت
درباره شرکت حنان صنعت پویا
شرکت حنان صنعت پویا در سال 1369 با شعار شکوفایی، پویایی و خودکفایی صنایع غذایی در ایران شروع به کار نموده است.

شرکت حنان صنعت پویا در سال 1369 با شعار شکوفایی، پویایی و خودکفایی صنایع غذایی در ایران شروع به کار نموده است وطی این مدت در خدمت کارخانجات و تولید کنندگان محترم مواد غذایی در این رشته فعالیت داشته است. این شرکت با در نظر داشتن توجه و تعهد به کیفیت در راستای تامین رضایت کامل مشتریان و شناسایی نیازها و انتظارات جاری و آتی مشتریان و استفاده از تکنولوژی و شیوههای نوین فناوری محصوالت به منظور افزایش کارایی و سطح کیفیت ماشین آالت ارتقاء کمی و کیفی، آموزش پرسنل به منظور تقویت مهارتها و توانمندیهای گروهی و تاکید بر پژوهشهای کاربردی و استفاده از دست آوردهای فن آوری و اطالعات با هدف نوآوری، ارتقاء کیفیت، افزایش بهره وری و کاهش ضایعات و وقفه در تولید شرکتهای محترم، تالش جهت فعالیت سالم و صمیمانه را داشته است.

هیات مدیره
احمد رضا کمالی
مدیر عامل
رضا احمدی
مشاوره هیات مدیره
احمد رضا کمالی
مدیر عامل
فهرست
حنان صنعت پویا
از طریق واتساپ ارسال کنید